سومین حرم اهل بیت غرق در شادی و سرور همزمان با اعیاد شعبانیه