زمان توقف نماد ها از یک روز تا حداکثر یک هفته خواهد بود