سردار فضلی:فتح خرمشهر در سایه همدلی و وحدت کلمه شکل گرفت