اختصاص 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خرید گندم داخلی