یک منبع یمنی: منصور هادی طی ساعات آتی وارد استان حضرموت می‌شود