خود کفایی ایران در ساخت انواع فرستنده های پر قدرت رادیویی و تلویزیونی