پاری‌سن‌ژرمن بیشترین دستمزد را به بازیکنانش پرداخت می‌کند