نداشتن بازار فروش و اتحادیه مشکل عمده هنرمندان صنایع دستی یاسوج