شهرداران و مسئولان به مباحث حاشیه ای اعتنایی نکنند