کشورهای ۱+۵ توان ایستادن مقابل ملت ایران را ندارند