از معرفی داوران بخش بین‌الملل تا آغاز فروش بلیت الکترونیکی