مسولان بنیاد سینمایی فارابی با مسولان اصفهان مذاکره می‌کنند