برخی خیال می‌کنند با رفع تحریم‌ها، دشمن دست از دشمنی برمی‌دارد