دفتر رييس جمهوري از استقبال پرشور مردمِ غيور آذربايجان شرقي از کاروان تدبير و اميد قدرداني کرد