بعضی‌ها در مذاکرات به شیطان بزرگ امید دارند/آمریکا از ایران سیلی خورده و در مذاکرات دنبال انتقام است