نظام جمهوری اسلامی در قضیه جنگ های نیابتی به دنبال انهدام لانه زنبور است