عقب‌ ماندن از فناوری پیوند سلول‌های بنیادی، کشور را وابسته می‌کند