بزرگترین فضیلت امام حسین (ع) پاسداری از حریم دین و اعتقادات است