90/ آقاي خادم، ولي نعمتان از شما بيشتر ناراضي هستند تا قلعه نوعي