آخرین وضعیت جسمانی استاد «فرهنگ شریف» در بیمارستان