استاندار: وضعیت مخابراتی اصفهان باید در بهترین شرایط باشد