دستیابی به بازارهای جهانی در تعامل اقتصادی با دنیا/ یک کشور آسیایی و اروپایی مشتری جدید گاز ایران