تا ولایت الهی و فرهنگ اسلامی حاکم نشود، حقیقت عالم منفتح نخواهدشد