دیپلماسی فرهنگی در وزارتخانه سیاسی/سفیر رفته گلاب بیاره!