بروجردی: در موضع ضعف نیستیم/کارخانه:از تیم مذاکره کننده گله مندیم