موقعیت جغرافیایی الانبار عامل کمکی برای نیروهای امنیتی و «بسیج مردمی»