آمریکا: هواپیماهای فروخته شده به ایران قابل مصادره هستند