کشت مکانیزه بیش از 2هزار هکتار از شالیزارهای شهرستان فومن