عارف: انسجام خود را در سال همدلی و هم زبانی قوت بخشیم