درسی از امام خمینی(س)/ فداکاری حضرت حسین(ع) حافظ سلامت و حقانیت اسلام