تحلیل بدون آگاهی اخبار الزامی، قابل اعتنا نیست/ بسیاری از ما نیاز به ظهور حضرت مهدی(ع) را احساس نمی‌ک