راه اندازی بیش از500 هسته مطالعاتی پژوهشی در کانون های مساجد خراسان رضوی