انحراف‌شناسی در قیام سیدالشهدا(ع) را به کارشناسان واقعی بسپاریم