سپاه ظرفیت برتر ایران برای خنثی سازی سناریوی دشمن است