وزیر کشاورزی: هزار میلیارد برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص یافت