فارس میزبان همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان