وقتی جبرئیل برای برای حضرت آدم(ع) روضه عاشورا خواند