برای تدوام رابطه عاطفی بین مجرم و خانواده او باید برنامه‌ریزی درستی انجام شود