خواهان حداکثر محرومیت برای فغانی و آنهایی که در چینش داوران نقش داشته‌اند هستیم