بزرگترین هتل جهان در مکه ساخته می شود: با ده هزار ...