برگزاری نخستین «هفته پژوهش سینمای ایران» با حضور حجت الله ایوبی، رضا میرکریمی،