روسیه: آمریکا به این نتیجه رسیده که جایگزینی برای بشار اسد وجود ندارد