اختصاص ۳۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای خرید گندم داخلی