شیخ احمد : ایران طی رقایت های آسیایی و المپک پیشرفت داشته است