ویژگی ها و ابزارهای لازم برای یک نظام آموزشی مطلوب و کارآمد