شارونوف: ایران در مقابله با تحریم های غرب پیشرفت های چشمگیری داشته است