پیرموذن:ملت ایران در مقابل تمام زیاده خواهی ها و زورگویی ها می ایستد