غروب اتحاد راهبردی ریاض-واشنگتن/ آمریکا بدنبال متحدان جدید در خاورمیانه