ستاره سابق لاتزیو و اینترمیلان به اینتر نه اما به میلان شاید بپیوندد!