شورای گفتگو ظرفیت بسیار خوبی برای کمک به تصمیم گیری دولت است